. - Skargi i wnioski
   
  Informacje podstawowe
  Harmonogram pracy poradni
  Bezpłatne badania
  Ogłoszenia
  Projekty unijne
  Struktura organizacyjna
  Ważne dla ubezpieczonych
  Przetargi
  Praca
  Karta praw pacjenta
  Prawo lokalne
  Skargi i wnioski
  Kontakt
  Elektroniczny Urząd Podawczy
  Redaktorzy strony
  Instrukcja korzystania
  Statystyka
  Strona główna BIP

                                                  TRYB PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW 
     w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 roku.

1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, telefaksem, pocztą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.

2. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

3. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego i zwięzły opis treści sprawy.

4. Skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

5. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez SZPZOZ w Oleśnicy lub przez pracowników w nim zatrudnionych, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

6. Skargę lub wniosek na działalność poradni czy pracowni /rejestracji/ rozpatruje w ramach swej właściwości kierownik jednostki organizacyjnej SZPZOZ w Oleśnicy, do którego były adresowane skargi lub wnioski. O wniesieniu skargi lub wniosku na działalność komórki organizacyjnej /poradni, pracowni, rejestracji/, kierownik jednostki organizacyjnej powiadamia niezwłocznie dyrektora SZPZOZ w Oleśnicy, celem ustalenia charakteru skargi lub wniosku.

7. Skargi i wnioski na działalność przychodni i wiejskich ośrodków zdrowia przyjmuje dyrektor SZPZOZ w Oleśnicy, codziennie przy ul. M. Reja 10 w Oleśnicy w godzinach od 7.30 do 15.00, w dniach od poniedziałku do piątku w dni robocze.
- tel. 798 28 01.

8. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, dyrektor SZPZOZ wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

   
Dzisiaj 1 odwiedzający (15 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=