. - Ważne dla ubezpieczonych
   
  Informacje podstawowe
  Harmonogram pracy poradni
  Bezpłatne badania
  Ogłoszenia
  Projekty unijne
  Struktura organizacyjna
  Ważne dla ubezpieczonych
  Przetargi
  Praca
  Karta praw pacjenta
  Prawo lokalne
  Skargi i wnioski
  Kontakt
  Elektroniczny Urząd Podawczy
  Redaktorzy strony
  Instrukcja korzystania
  Statystyka
  Strona główna BIP


Informator medyczny

Tu pobierzesz informator Podstawowej Opieki Zdrowotnej   (plik pdf 2 832K)Ważne dla ubezpieczonych

Zgodnie z art. 50 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity: DZ. U. 2008 r. Nr 164 poz. 1027,  ze zmianami) Świadczeniobiorca ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany przedstawić dokument potwierdzający prawo do udzielenia bezpłatnego świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych.

W stanie nagłym dokument może zostać przedstawiony w innym czasie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu. Jeżeli przedstawienie dowodu ubezpieczenia w tym terminie nie jest możliwe, dokument ten może być przedstawiony w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Nieprzedstawienie dowodu ubezpieczenia w terminie, skutkuje obciążeniem pacjenta kosztami udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej. Pacjent może wystąpić do świadczeniodawcy o zwrot koszów, jeśli przedstawi dokument ubezpieczenia ważny w okresie, gdy udzielono mu świadczeń, za które zapłacił.

Osoby ubezpieczone i członkowie ich rodzin

W przypadku osób ubezpieczonych i zgłoszonych do ubezpieczenia członków ich rodzin, prawo do świadczeń zdrowotnych wygasa po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego (np. w wyniku rozwiązania umowy o pracę, rozpoczęcia urlopu bezpłatnego, zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub jej zawieszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaprzestania pobierania renty, wyrejestrowania z urzędu pracy) lub rozwiązania zawartej z Oddziałem NFZ umowy dobrowolnego ubezpieczenia;
po upływie 90 dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ w  związku    z zawieszeniem prawa do renty socjalnej (art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity: DZ. U. 2008 r. Nr 164 poz. 1027,  ze zmianami).

Uczniowie i studenci

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą, wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów (art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity: DZ. U. 2008 r. Nr 164 poz. 1027, ze zmianami).

Szczególne uprawnienia

Dotyczą np. osób, które po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia:
starają się o przyznanie renty lub emerytury;
pobierają zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny lub macierzyński.
Osoby te oraz ich członkowie rodziny zachowują prawo do świadczeń w okresie toczącego się postępowania o przyznanie renty lub emerytury oraz w okresie wypłacania im w/w świadczeń pieniężnych.
Dokumentem/ dowodem ubezpieczenia jest dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Do czasu wydania karty ubezpieczenia zdrowotnego, dokumentem jest każdy dowód potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia i opłacenie składki.


Dowody ubezpieczenia w NFZ

Dokumentem potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne UBEZPIECZONYCH  w NFZ  jest oryginał:
1. w przypadku pracowników: aktualny ZUS RMUA- raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie, otrzymywany od pracodawcy bądź, gdy nie ma możliwości jego uzyskania, aktualnie podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa (ważna 30 dni);
2. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne (przy zatrudnieniu więcej niż 1 osób ZUSRCX lub ZUSRCA- druk potwierdzający imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach;
3. w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS- Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego: zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne lub ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
4. w przypadku emerytów: legitymacja emeryta (lub ostatni odcinek emerytury);
5. w przypadku rencistów: legitymacja rencisty (lub ostatni odcinek renty);
6. w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy: zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne (ważne 30 dni);              
7. w przypadku osoby pobierającej zasiłek stały z pomocy społecznej: zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz potwierdzenie ostatniej wypłaty zasiłku;
8. w przypadku osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne: decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzenie wypłaty ostatniego świadczenia; 
9. w przypadku osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem: dowód wpłaty składki zdrowotnej
10. wydane osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania oddział wojewódzki NFZ poświadczenie do formularzy E 109 lub E106 i E 121( formularze potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów unijnych) .

Osoba ubezpieczona jako członek rodziny (np. uczeń, student, niepracujący małżonek) również powinna  posiadać następujące dokumenty:
1. dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła ją do ubezpieczenia zdrowotnego (patrz wyżej), oraz dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZCNA, ZUS ZCZA czyli druk potwierdzający zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego) lub zaświadczenie od płatnika o zgłoszeniu członka rodziny (musi zawierać datę zgłoszenia),
2.  w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia: dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. legitymacja studencka) lub niepełnosprawność  w stopniu znacznym.

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie w przypadku osób wskazanych w art. 2 ust 1 pkt 2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity: DZ. U. 2008 r. Nr 164 poz. 1027,  ze zmianami)).
są następujące dokumenty:

1. decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy (dotyczy osób objętych decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo); 
2.  dokument stwierdzający tożsamość; w przypadku kobiet w okresie ciąży i połogu - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i dokument stwierdzający tożsamość matki (dotyczy nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej);                                                                    
3.  dokument potwierdzający tożsamość albo skrócony odpis aktu urodzenia (dotyczy osób posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18 roku życia).

Źródło: Informacja DOW NFZ.


   
Dzisiaj 1 odwiedzający (33 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=