. - Zlecanie i realizacja transportu
   
  Informacje podstawowe
  Harmonogram pracy poradni
  Bezpłatne badania
  Ogłoszenia
  => Utrudnienia w połączeniu telefonicznym
  => Zlecanie i realizacja transportu
  => Kontrole
  => Wyłączenie z eksploatowania parkingu
  Projekty unijne
  Struktura organizacyjna
  Ważne dla ubezpieczonych
  Przetargi
  Praca
  Karta praw pacjenta
  Prawo lokalne
  Skargi i wnioski
  Kontakt
  Elektroniczny Urząd Podawczy
  Redaktorzy strony
  Instrukcja korzystania
  Statystyka
  Strona główna BIP
dot.: zasad zlecania i realizacji transportu sanitarnego w poz w 2010 roku

 
 
DOWNFZ zobowiązuje wszystkich lekarzy poz do przestrzegania zasad zlecania i  realizacji transportu sanitarnego w poz, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa :
 
• § 35 i 36 Zarządzenia Nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, zmienione Zarządzeniem Nr 91/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2009 r.
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (Dz. U. Nr 139, poz. 1139 z późn. zm.),
• w art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027z późn. zm.).
 
   Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w poz są świadczenia opieki zdrowotnej polegające na zapewnieniu świadczeniobiorcom, ze wskazań medycznych, przewozu środkiem transportu sanitarnego do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, realizowanego zgodnie z w/w aktami prawnymi, realizowany w  poz na podstawie zlecenia lekarza poz od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy  obejmujące:
1) przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym;
2) przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie w trybie dziennym;
3) przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem;
4) przewóz, z miejsca zamieszkania (pobytu), celem wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, i z powrotem;
5) przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.

Transport sanitarny bezpłatny na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje:
• w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.
• w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, wynikającym z potrzeby   zachowania ciągłości leczenia.

Transport sanitarny finansowany w 40% ze środków publicznych występuje;
w sytuacji gdy pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Niesprawność ubezpieczonego określa lekarz ubezpieczenia zdrowotnego dokonując wpisu w dokumentacji medycznej, dokumentacji prowadzonej na potrzeby podmiotów zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, oraz wydaje zlecenie na przewóz.
 
Transport sanitarny zostanie sfinansowany przy jednoczesnym spełnieniu  warunków:
-zlecenie na taki transport wystawi lekarz ubezpieczenie zdrowotnego,
-uprawnioną jest osoba, która przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych
- o ile osoba ta cierpi na jedną z chorób wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.   Pacjent pokrywa wtedy 60% kosztów przejazdu środkami transportu.
W innych przypadkach przejazd środkami transportu sanitarnego do zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, tam i z powrotem, jest odpłatny w 100%.

Transport sanitarny daleki w POZ
Transport sanitarny -daleki- w POZ - świadczenie realizowane na zasadach określonych w/w zarządzeniu Prezesa Funduszu, przysługujące świadczeniobiorcom znajdującym się na listach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, gdy występuje konieczność realizacji przewozu pacjenta na odległość przekraczającą - tam i z powrotem- 120 km łącznie. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ocenia merytorycznie i ustala zasadność realizacji wniosków pacjentów, którzy są na jego aktywnej liście.
1.    O transport sanitarny daleki może wystąpić pacjent, członek jego rodziny lub opiekun prawny.
2.   Wniosek potwierdza lekarz POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent, wskazując na wniosku, dzień  wyjazdu i realizatora transportu sanitarnego.
3.   Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od świadczeniodawcy udzielającego świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w przypadkach określonych w § 35 ust 2 pkt 3 i 4.
4.   Wniosek wraz z zaświadczeniem należy złożyć w DOWNFZ najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym datę transportu.
5.   Wniosek można wysłać faksem pod numer 71 7979325, wskazując numer faksu zwrotnego. W przypadku przesłania dokumentów faksem, konieczne jest dostarczenie do Oddziału NFZ także oryginałów dokumentów.
6.   Wnioski są rozpatrywane niezwłocznie, o ile spełniają warunki i zostały poprawnie wypełnione. 
7.   Dyrektor Oddziału NFZ, po rozpatrzeniu wniosku, wydaje pisemną zgodę na transport w ramach usługi transportu dalekiego w POZ lub odmawia zgody na transport daleki w POZ.
   Wprowadzenie usługi transportu sanitarnego dalekiego nie zmienia dotychczasowych, ustawowych uprawnień pacjentów do transportu sanitarnego, jak również nie zmienia zasad zlecenia i finansowania transportu sanitarnego w innych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej. 

   Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązuje świadczeniodawców  do wystawiania zleceń na transport sanitarny zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 36 ust. 8  wyżej przywołanego Zarządzenia. W pouczeniu dla ubezpieczonego o zasadach udziału pacjenta  w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego należy powołać się na  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (Dz. U. Nr 139, poz.1139 z póżn. zm.)

Załączniki:
      1. Wniosek o transport sanitarny daleki w POZ ( załacznik nr 9)
       2. § 35 i 36 Zarządzenia Nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna zmienione Zarządzeniem Nr 91/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2009 r.
       3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych  w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (Dz. U. Nr 139, poz. 1139 z późn. zm.).
 
Źródło: Z-ca Dyrektora DOW NFZ ds. Medycznych Barbara Korzeniowska


Tu pobierzesz wniosek  (plik pdf 83,84 K)

Tu pobierzesz Zarządzenie  (plik pdf 125K) 

   
Dzisiaj 1 odwiedzający (7 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=